شعر و موسیقی...

دکلمه آوار از داریوش...

بی تو دنیا بر سرم آوار شد                                   بین ما هر پنجره دیوارشد

درد ما در بودن ما ریشه داشت                                 رفتن مردن علاج کار شد

داریوش...

گزارش تخلف
بعدی